Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) merupakan sebuah pusat penyelidikan bagi membantu Kementerian Belia dan Sukan dalam memperkasa dan membangunkan produktiviti Belia Malaysia. 

Pengurusan data-data belia diinovasikan dan diperkukuhkan oleh  IYRES selaras dengan Dasar Belia Malaysia di bawah bidang Penyelidikan dan Inovasi, iaitu memperkasakan peranan IYRES sebagai pusat rujukan penyelidikan pembangunan belia dalam pelbagai bidang dalam dan luar negara serta focal point bagi statistik dan data mengenai belia. 

Berdasarkan Pelan Strategik IYRES 2013-2015, di bawah objektif kedua juga telah dinyatakan bahawa menjadikan IYRES sebagai Pusat Rujukan Utama Pembangunan Belia dalam memperkukuhkan pangkalan data belia dengan melaksanakan data mining menggunakan ICT.
KERJASAMA STRATEGIK